TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Devotion
శరణాగతి
- Site Administrator
  Page: 1 of 1    
ఓ సాయి సమర్థా! సకల కిల్బిషాలు నిర్మూలించగల నీ దివ్య చరణారవిందాలను ఆశ్రయించాను. దేవా! నా అవగుణాలు పరిగణించి నిరాదరించక దయతో నన్ను కాపాడు. ఓ దయాఘనా! సాయిదేవా! నేను దీనుణ్ణి, హీనుణ్ణి, అజ్ఞానిని, మహాపాపిని, దుష్కర్మాసక్తుణ్ణి, సకల దుర్గణాలు ఉన్నవాణ్ణి అయినప్పటికీ నన్నుపేక్షించకు. దీనబంధూ! గ్రామగ్రామల నుంచీ వచ్చి తనలో కలిసే మురికి కాలువలను గోదావరి నది తిరస్కరిస్తుందా! పరుశవేది ఇనుములోని దోషాలను పరిగణిస్తుందా! ఓ అనాథనాథా! నీవు పరుశవేదివి. నేను పాపాత్ముడనని నన్ను విడువకు. నీ దరి చేర్చుకో. నాలో ఎన్నో కల్మషాలున్నాయి. ఓ పతితపావనా! నీ కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలు నాపై ప్రసరించి వాటిని తక్షణమే సమూలంగా నిర్మూలించు. ఇదే ఈ దాసుని విన్నపం. ఓ సాయి గురువరా! పరుశవేది తాకిన తరువాత కూడా ఇనుము బంగారంగా మారకుండా ఇనుముగానే మిగిలిపోతే ఆ లోపం దేనిది? పరుశవేదిది కాదా! అందుచేత నాలో పరివర్తన కలగకపోతే ఆ లోపం ఎవరిది? (కనుక మాలోని మాలిన్యాలను పోగొట్టి మమ్ములనుద్ధరించు). బాబా! దీనబంధూ! నా భాగ్య ప్రదాత మీరే. నన్ను పాప విముక్తుణ్ణి చెయ్యండి. నన్ను పవిత్రుడిగా చేయలేదన్న అపకీర్తి మీకు రాకూడదు. మీరు పరుశవేది - నేను ఇనుపముక్క లాంటివాణ్ణి. అందుచేత అది మీ బాధ్యత కూడా. సాయిమాతా! బిడ్డలు తప్పు చేయడం సహజమే. కాని తల్లి కొపగించుకొంటుందా? వాళ్ళను లాలించి ప్రేమగా చేరదీయదా! అదేవిధంగా నన్ను కరుణించు. నాపై కోపించకు. ఓ సమర్ధ సద్గురూ! మీరు మా కోరికలు తీర్చే కల్పతరువు. ఈ భవసాగరాన్ని దాటించే 'నావ' మీరే. ఏ సందేహం లేదు. ఓ సాయినాథా! నీవే కామధేనువు. నీవే జ్ఞానాకాశంలో ప్రకాశించే భాస్కరుడవు. నీవే సద్గుణాల నిధి. స్వర్గధామం చేర్చే సోపానం కూడా నీవే. ఓ పరమపావనా! పుణ్యపురుషా! ఓ శాంతస్వరూపా! ఆనంద నిలయా! చిత్స్యరూపా! పూర్ణావతారా! భేదవర్జితా! జ్ఞానసింధూ! వందనం. ఓ విజ్ఞానమూర్తీ! పురుషోత్తమా! క్షమ, శాంతి నిలయమా! భక్తలోక విశ్రాంతి ధామమా! మమ్ములను అనుగ్రహించండి. మీ కృప మాపై వర్షించండి.

Read 1 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 1     
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.