TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: News
heiŠdaŠrAŠbAŠd#`Š ŠpAŠtaŠbaŠstIŠlOŠ ŠuŠdriŠktaŠtaŠ
- Editor
  Page: 1 of 1    
Š ŠuŠruŠm&uŠriŠm&iŠ Šm&aŠMŠgaŠLaŠMŠ Šm&IŠdaŠ ŠpaŠDiŠMŠdiŠ.Š.Š.Š ŠDeŠn&m&AŠrk#`Š ŠkAŠrTUŠn&laŠ ŠviŠvAŠdaŠMŠ ŠheiŠdaŠrAŠbAŠd#`ŠlOŠ ŠaŠllaŠrlaŠkuŠ ŠdAŠriŠtIŠsiŠMŠdiŠ.Š.Š.Š Šm&aŠhaŠm&m&aŠd#`Š ŠpraŠvaŠktaŠn&uŠ ŠaŠvaŠm&AŠn&iŠstUŠ ŠDeŠn&m&AŠrk#`Š ŠpaŠtriŠkaŠ ŠkAŠrTUŠn&luŠ ŠpraŠchuŠriŠMŠchiŠn&aŠMŠduŠkuŠ Šn&iŠraŠsaŠn&aŠgAŠ ŠSuŠkraŠvAŠraŠMŠ ŠheiŠdaŠrAŠbAŠd#`Š ŠpAŠtaŠbaŠstIŠlOŠ Šm&uŠsliŠm&#`Š ŠsaŠMŠsthaŠluŠ ŠpraŠdaŠrSaŠn&aŠ ŠjaŠriŠpAŠyiŠ.Š ŠchAŠrm&iŠn&AŠr#`Š ŠsaŠm&IŠpaŠMŠlOŠn&iŠ ŠguŠljAŠr#`ŠhouŠj#`Š ŠdaŠggaŠraŠ ŠAŠMŠdOŠLaŠn&aŠkAŠruŠluŠ ŠDeŠn&m&AŠrk#`Š ŠjAŠtIŠyaŠpaŠtAŠkAŠn&n&iŠ ŠdaŠgdhaŠMŠ ŠchEŠsiŠn&aŠ ŠsaŠm&aŠyaŠMŠlOŠ ŠaŠllaŠriŠm&UŠkaŠluŠ ŠreŠchchiŠpOŠyAŠyiŠ.Š ŠbaŠssuŠlaŠpeiŠ ŠrAŠLluŠruŠvvuŠtUŠ ŠduŠkAŠNAŠlaŠpeiŠ ŠdAŠDuŠlaŠkuŠ ŠpAŠlpaŠDDAŠyiŠ.Š Šn&aŠgaŠluŠ,Š ŠbaŠTTaŠlaŠ ŠduŠkAŠNAŠlaŠkuŠ Šn&iŠppuŠpeŠTTAŠruŠ.Š ŠdAŠdAŠpuŠ ŠpaŠdiŠ ŠduŠkAŠNAŠluŠ ŠdaŠgdhaŠm&aŠyyAŠyiŠ.Š ŠviŠchchaŠlaŠviŠDiŠgAŠ ŠlUŠTIŠluŠ ŠjaŠriŠgAŠyiŠ.Š ŠchuŠTTUŠ ŠpOŠlIŠsuŠluŠ,Š ŠryAŠpiŠD#`Š ŠyAŠKshaŠn&#`Š ŠphOŠrs#`Š ŠjaŠvAŠn&luŠ ŠuŠn&n&aŠppaŠTiŠkIŠ Šn&iŠraŠsaŠn&aŠkAŠruŠlaŠn&uŠ Šn&iŠluŠvaŠriŠMŠchaŠlEŠkaŠpOŠyAŠruŠ.Š ŠpeiŠgAŠ ŠpOŠlIŠsuŠlaŠpeiŠn&EŠ ŠaŠllaŠriŠm&UŠkaŠluŠ ŠrAŠLlaŠtOŠ ŠdAŠDiŠkiŠ ŠdiŠgAŠyiŠ.Š ŠdIŠMŠtOŠ ŠpOŠlIŠsuŠluŠ ŠbAŠShpaŠvAŠyuŠgOŠLAŠluŠ ŠpraŠyOŠgiŠMŠchiŠ ŠlAŠThIŠlaŠkuŠ ŠpaŠn&iŠcheŠppAŠruŠ.Š Š Šm&aŠdhyAŠhn&aŠMŠ Šn&aŠm&AŠj#`Š ŠaŠn&aŠMŠtaŠraŠMŠ ŠprAŠraŠMŠbhaŠm&eiŠn&aŠ ŠaŠllaŠrluŠ ŠaŠraŠgaŠMŠTaŠ ŠvyaŠvaŠdhiŠlOŠ Šm&eŠhaŠdIŠpaŠTn&aŠMŠ ŠdAŠkAŠ ŠpAŠkAŠyiŠ.Š ŠkAŠrTUŠn&laŠkuŠ ŠvyaŠtiŠrEŠkaŠMŠgAŠ ŠpeŠddaŠeŠttuŠn&aŠ ŠpraŠdaŠrSaŠn&aŠ ŠjaŠriŠgiŠMŠdiŠ.Š Šm&aŠllEŠpaŠlliŠ,Š ŠviŠjaŠyaŠn&aŠgaŠr#`Š ŠkAŠlaŠn&IŠlaŠ Šn&uŠMŠchiŠ ŠvEŠlAŠdiŠ Šm&aŠMŠdiŠ ŠpraŠdaŠrSaŠn&aŠgAŠ ŠdAŠruŠssaŠlAŠMŠ ŠveiŠpuŠ ŠveŠLlAŠruŠ.Š ŠgoŠllaŠgaŠlliŠ ŠaŠn&EŠ ŠprAŠMŠtaŠMŠlOŠ Š3Š0ŠkiŠ ŠpeiŠgAŠ ŠiŠLlaŠpeiŠ ŠAŠMŠdOŠLaŠn&aŠkAŠruŠluŠ ŠdAŠDiŠ ŠchEŠSAŠruŠ.Š ŠaŠllaŠrlaŠkuŠ ŠkAŠraŠkuŠluŠgAŠ ŠbhAŠviŠstuŠn&n&aŠ ŠdAŠdAŠpuŠ ŠiŠraŠveiŠ Šm&aŠMŠdiŠn&iŠ ŠpOŠlIŠsuŠluŠ ŠaŠreŠsTuŠ ŠchEŠSAŠruŠ.Š ŠaŠllaŠrlaŠkuŠ ŠkAŠraŠkuŠDiŠgAŠ ŠbhAŠviŠstuŠn&n&aŠ Šm&aŠjliŠs#`Š ŠiŠtteŠhAŠduŠl#`Š Šm&uŠsliŠm&IŠn&#`Š Š(ŠeŠMŠeiŠeŠMŠ)Š ŠkAŠrpoŠrEŠTaŠr#`Š ŠgouŠs#`Šn&uŠ ŠkUŠDAŠ ŠpOŠlIŠsuŠluŠ ŠaŠduŠpuŠlOŠkiŠ ŠtIŠsuŠkuŠn&n&AŠruŠ.Š ŠIŠ ŠviŠShaŠyaŠMŠ ŠteŠliŠsiŠ ŠheiŠdaŠrAŠbAŠd#`Š ŠeŠMŠ.ŠpiŠ.Š ŠaŠsaŠduŠddIŠn&#`Š ŠoŠveiŠsIŠ ŠkAŠryaŠkaŠrtaŠlaŠtOŠ ŠvaŠchchiŠ ŠpOŠlIŠsuŠlaŠtOŠ ŠvAŠdaŠn&aŠkuŠ ŠdiŠgAŠruŠ.Š ŠgouŠs#`Šn&uŠ ŠvaŠdiŠliŠpeŠTTEŠdAŠkAŠ ŠveŠLlEŠdiŠlEŠdaŠMŠTUŠ ŠbeiŠThAŠyiŠMŠchAŠruŠ.Š ŠtaŠrvAŠtaŠ ŠAŠMŠdOŠLaŠn&aŠ ŠviŠraŠm&iŠstuŠn&n&aŠTluŠ ŠpraŠkaŠTiŠMŠchAŠruŠ.Š Š ŠrAŠLluŠruŠvviŠn&aŠ ŠsaŠMŠghaŠTaŠn&aŠlOŠ ŠdAŠdAŠpuŠ ŠiŠraŠveiŠ Šm&aŠMŠdiŠ ŠgAŠyaŠpaŠDDAŠruŠ.Š ŠbaŠssuŠlaŠpeiŠ ŠdAŠDiŠ ŠchEŠyaŠDaŠMŠtOŠ ŠpaŠluŠvuŠruŠ ŠpraŠyAŠNiŠkuŠluŠ ŠgAŠyAŠlaŠpAŠlaŠyyAŠruŠ.Š ŠgoŠllaŠgaŠlliŠlOŠ ŠiŠLlaŠn&uŠ ŠdaŠgdhaŠMŠ ŠchEŠsiŠn&aŠ ŠviŠShaŠyaŠMŠ ŠteŠliŠyaŠgAŠn&EŠ ŠbhAŠraŠtIŠyaŠ ŠjaŠn&aŠtAŠpAŠrTIŠ Šn&AŠyaŠkuŠluŠ ŠpAŠtaŠbaŠstIŠkiŠ ŠchEŠruŠkoŠn&iŠ ŠAŠMŠdOŠLaŠn&aŠ Šm&oŠdaŠluŠpeŠTTAŠruŠ.Š ŠlUŠTIŠkiŠ ŠguŠreiŠn&aŠ ŠduŠkAŠNAŠlaŠ ŠyaŠjaŠm&AŠn&uŠluŠ ŠbiŠjeŠpiŠ Šn&AŠyaŠkuŠlaŠkuŠ ŠtaŠm&aŠ ŠgOŠDuŠ ŠviŠn&iŠpiŠMŠchuŠkuŠn&n&AŠruŠ.Š ŠoŠkaŠveiŠpuŠ ŠeŠMŠeiŠeŠMŠ,Š Šm&aŠrOŠveiŠpuŠ ŠbiŠjeŠpiŠ ŠpraŠdaŠrSaŠn&aŠluŠ ŠjaŠruŠguŠtuŠMŠDaŠDaŠMŠtOŠ ŠpaŠriŠsthiŠtiŠ ŠuŠdriŠktaŠMŠgAŠ ŠuŠMŠdiŠ.Š

Read 1 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 1     
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.