TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: TP Special
aravayyELLa bhArataM
- Mr. Ramarao Vennelakanti
  Page: 1 of 18   Next > >  
'%susaMpan&n&am&ein&adi bhAratadESaM... kAn&I bhAratIyulE pEdalu%' Upiri salapan&i prajA udyam&Ala debbaku ThArettin&a briTISh#` pAlakulu bhAratadESa pAlan&an&u kAMgres#` n&Ayakula chEtiki appagiMchi 60 vasaMtAleiMdi. I sam&ayaMlO iMtavarakU m&an&aM EM sAdhiMchAM, sAdhiMchalEkapOyAM an&i ven&akki tirigi chUsukOvaDaM sahajaM. sAm&Ajika charitralO Aravei saMvatsarAlaMTE pedda viSESha kAlam&Em&I kAdu. vaMdELLa pATu stabdhugA un&n&a sam&AjaM kUDA okkokkasAri kon&n&i jAtIya, aMtarjAtIya pratyEka paristhitula valla kon&n&irOjulalOn&E an&Eka pariNAm&Alu saMbhaviMchaDam&U sahajam&E. reMDuvaMdala ELla valasa pAlan&alO sahaja saMpadalu, Sram&aSakti dOpiDIki gurikAvaDaM oka ettu. aMtakaMTE dESa sahaja ArthikAbhivRuddhi kram&aM debbatin&aDaM. dESavALi pariSram&alu, vRutti n&eipuNyAlu debbatin&aDaM. briTiSh# avasarAlaku an&uguNam&ein&a Arthika sam&IkaraNa, m&oulika sadupAyAlu, raKshaNa ErpATlu, vyApAra, pAlan&A vyavahArAlu, utpatti kAryakalApAlakE Arthika vyavastha parim&itam&eiMdi. AdAyaMlO stabdhata, pEdarikaM vyApti, Akali, vidyalEn&i, veidyaM dorakan&i astavyastha sthitilO m&an&aku dESa svAtaMtyraM vachchiMdi. svataMtra bhArataMlOn&i pratham&a prabhutvaM m&uMdugA edurkon&n&a savAl#` satvara abhivRuddhi. E dESaArthika vyavasthakein&A vyavasAyam&E pun&Adi. A pun&Adipei AdhArapaDE pAriSrAm&ika, sEva taditara raMgAlan&n&I AdhArapaDi uMTAyi. sam&agra vyavasAya vidhAn&aM iTu AhAra bhadratan&u, m&arO vaMka viSAla prajAn&IkAn&iki kon&ugOluSakti peragaDaM valan&a pAriSrAm&ika vastuvulaku m&ArkeT#` vastuMdi. dAMtO pAriSrAm&ikAbhivRuddhi kUDA jarugutuMdi. aMchelaMchelugA abhivRuddhi sAdhiMchAlan&E dRuShTitO paMchavarSha praNALikala rUpakalpan&a jarigiMdi. saMsthAn&Alu, jam&IMdArI, jAgIrdArI vidhAn&Alu, kouldArI vidhAn&Ala raddutO viSAlam&ein&a reitAMgAn&iki jIvan&AdhAraM labhiMchiMdi. bhArI n&ITiprAjekTula n&irm&ANaMtO AhArabhadratan&u koMta varaku pariShkariMchagalgiMdi. 1966 n&uMDi SvEta viplavaM, 1967 n&uMDi harita viplavAlu vyavasAya saMKshObhAn&n&i koMta varaku upaSam&iMpachESAyi. 1970la n&uMDi n&ETi varaku sAgubhUm&i peragakapOvaDaM, dESavyAptaMgA bhU saMskaraNalu savyaMgA am&alu kAkapOvaDaMtO ippuDu m&aLLI m&an&a AhAra bhadrata pram&AdaMlO paDiMdi. abhivRuddhi cheMdin&a dESAlalO vale vyavasAyaraMgAn&iki prabhutvaM sarein&a m&addatu ivvakuMDA, vidESI, svadESI daLArula, bahuLajAti saMsthala, m&ArkeT#` bEhArula svArthAn&iki vadilEsiMdi.

Read 6 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 18   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.