TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Arts and Culture
sirulichchE SrIlaKshm&i
- Editor
< < Previous   Page: 2 of 5   Next > >  

kAlAMbudAli lalitOrasi keiTabhArE@h dhArA dharE sphurati yA taTidaMgan&Eva m&Atussam&a stajagatAM m&ahan&Iyam&Urti@h (m&ahan&Iyam&aKshi) bhadrANi m&E diSatu bhArgavan&aMdan&AyA@h bhAvaM: kArum&abbupei tOchu m&eruputIgavale n&Ilam&EghaSyAm&uDagu viShNudEvun&i vaKshasthalam&aMdu prakASiMchuchan&n&a m&ullOka viSvAm&arEMdra padavi m&ulukun&u talliyu, bhArgava n&aMdan&ayu n&agu A laKshm&IdEvi n&Aku Subham&ula n&ichchugAka! bAhyaMtarE m&arajita@hSrita koustubhE yA hArAvalIva harin&Ilam&ayI vibhAti kAm&apradA bhagavatOpi kaTAKsham&AlA kaLyANam&AvahEtu m&E kam&alAlayAyA@h bhAvaM: bhagaMvatuDagu SrIharikin&i kAm&apradayei, atan&i vaKsha@h sthala m&aMdali koustubham&un&a iMdran&IlaNi m&ayam&agu hArAvaLivale prakASiMchuchun&n&a kam&alAlaya yagu laKshm&IdEvi yokka kaTAKsham&Ala n&Aku Subham&un&u chEkUrchukAga! prAptaM padaM pratham&ata@h khAlu yatr#pabhAvAt#` m&AMgalyabhAji m&adhum&Athin&i m&an&m&athEn&a m&ayyApatEttadiha m&aMtharam&IKshaNArthaM m&aMdAlasaM cha m&akarAlaya kan&yakAyA@h! bhAvaM: E krIgaMTi prabhAm&un&a m&an&m&athuDu m&AMgalyasthAn&am&u n&Akram&iMchen&O aTTi KshIrAbdi kan&yayagu laKshm&IdEvi yokka m&aMdam&agu n&IraKshaNam&u n&AyaMdu prasariMchugAka! dadyAddayAn&upavan&O draviNAMbudhArA m&asm&in&n&akiMchan&a vihAMgaSiSou viShaNNEM duShkarm&a gharm&a m&apan&Iya chirAya dUraM n&ArAyaNa praNayin&I n&ayan&AMbuvAha@h bhAvaM: SrIm&an&n&ArayaNun&i dEviyein&a laKshm&IdEvi dRuShTiyan&eDu m&Egham&u dayAvAyu prEritam&ei, n&AyaMdu chAlA kAlam&ugA n&an&n&u duShkarm&a tApam&un&u tolagiMchi, pEdavADin&an&eDi vichAram&utO n&an&n&u chAtakapaKshi n&agu n&Apei dhan&avar#, dhAran&u kuriyugAka! iShTA viSiShTam&atayOpi m&ayA dayArr#da dRuShTA st#riviShTasa padaM sulabhaM bhajaMtE dRuShTi@h pravRuShTa kam&alOdara dIptiriShTAM puShTiM kRuShIShTa m&am&a puShkara viShTarAyA@h bhAvaM: padm&Asan&iyein&a laKshm&IdEvi dayArr#dha dRuShTi valan&an&E viSiShTam&atulagu hitulu sulabham&ugA iMdrapadavin&i poMduchun&n&Aru. vikasita kam&alOdara dIptigala A dRuShTi kOrin&a saMpadan&u n&Aku an&ugrahiMchugAka!


Read 1 Comment(s) posted so far on this Article!

< < Previous   Page: 2 of 5   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.